Adaptacje projektów.

Adaptacja gotowego projektu domu jest konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę. Każdy projekt typowy należy przystosować do wymagań Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług przez N-PROJEKT  Pracownia Projektowa Marcin Nowakowski  zalecane jest przez zakupem projektu, ustalenie terminu spotkania z architektem i omówienie wybranego przez Państwa projektu.

Adaptacja projektu gotowego wymaga dostarczenia niezbędnych dokumentów. Jeżeli nie jesteście Państwo pewni czy dysponujecie wszystkimi dokumentami albo potrzebna jest pomoc w uzyskaniu dokumentów i przygotowaniu wniosków pomożemy Państwu w załatwieniu formalności.

Wymagane dokumenty:

  • oryginalny projekt gotowy (cztery egzemplarze),
  • mapa do celów projektowych wraz z orientacją,
  • wypis z rejestru gruntów,
  • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z planu miejscowego,
  • warunki przyłączenia do sieci energetycznej,
  • warunki przyłączenia do sieci wody i kanalizacji,
  • warunki przyłączania do sieci gazu,
  • decyzja o wyłączeniu z produkcji rolniczej,
  • decyzja o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,
  • badania geologiczne działki (zalecane).

Adaptacja projektu wykonywana jest przez projektantów posiadających uprawnienia do projektowania bez ograniczeń.
Po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, adaptacji projektu do warunków geotechnicznych gruntu oraz stref klimatycznych występujących na działce, opracowaniu informacji BIOZ, wprowadzeniu zmian w projekcie typowym wg zaleceń inwestor – projekt należy złożyć do odpowiedniego Urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

UWAGA!

Adaptacja projektu gotowego nie musi obejmować projektów przyłączy aby uzyskać pozwolenie na budowę, jednakże opracowanie projektów przyłączy takich jak przyłącze wody, przyłącze gazu, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej jest niezbędne do ich późniejszej realizacji.

Konsultacje z architektem

Zapraszamy na spotkanie z architektem, który pomoże Państwu ocenić wybrany projekt gotowy i sprawdzi czy projekt odpowiada na wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub czy jest zgodny z planem miejscowym.

Przy skomplikowanym programie funkcjonalnym Państwa domu lub bardzo nietypowej działce architekt wspólnie z Państwem przeanalizuje czy uzasadnione jest opracowanie projektu indywidualnego domu i jakie będą koszty opracowania dokumentacji w porównaniu do kosztów adaptacji projektu z dokonaniem istotnych zmian w projekcie gotowym.